System Finansowo - Księgowy

Opis funkcji

System finansowo - księgowy umożliwia prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej w zakresie działalności gospodarczej każdego przedsiębiorstwa.
Plan kont może być opracowany dowolnie dla potrzeb zakładu. Konto może mieć długość od 3 do 15 cyfr i dowolny podział.
System działa w czasie rzeczywistym. Każde księgowanie natychmiast jest widoczne we wszystkich zestawieniach bez konieczności wykonywania jakichkolwiek przetwarzań.
Każde zestawienie można wykonywać za dowolny okres czasu. System zapewnia możliwość wyselekcjonowania informacji. Istnieje możliwość analizy poszczególnych informacji w dowolnych układach i przekrojach.
System jest otwarty, posiada możliwość podłączenia własnych procedur i rozbudowy istniejącego menu.

Moduły

Bilans otwarcia
Dowolny okres obrachunkowy.

Rejestracja dokumentów z kontrolami:
 • istnienia konta,
 • zgodności stron
 • kontrolą kosztów.


 • Stany na kontach
  Wieloprzekrojowe wydruki.


  Rozrachunki - rozliczenia z kontrahentami.
  Zakres kont rozrachunkowych jest dowolny, określany przez użytkownika. Moduł dostarcza informacji o stanie rozrachunków, transakcji rozliczonych i nie rozliczonych, automatycznie kojarzy zapłaty z fakturami, istnieje również możliwość "ręcznego" kojarzenia transakcji oraz kompensaty należności i zobowiązań.

  Kasa
 • obsługa operacji kasowych,
 • raport kasowy, automatyczny dekret operacji kasowych,
 • drukowanie kwitów kasowych, historia operacji, duplikaty,
 • możliwość podglądu rozrachunków,
 • zatwierdzanie wybranych operacji z innego stanowiska.


 • Przelewy
  Automatyczne i "ręczne" drukowanie przelewów. Wysyłanie dyspozycji do programów typy "homebank".

  VAT
  Konfigurowanie i drukowanie rejestrów VAT, Sporzadzenie deklaracji VAT-7, Sporządzenie deklaracji VAT-UE, VAT-UEK.

  Korespondencja
 • naliczanie i wydruk not odsetkowych,
 • aktualizacja zbiorów "kartoteka kontrahentów" i "tabela oprocentowania odsetek",
 • automatyczne zadekretowanie not odsetkowych,
 • drukowanie potwierdzeń sald i wezwań do zapłaty.


 • Rozksięgowanie kosztów
  Automatycznie według scenariuszy ustalonych przez użytkownika

  Dane wejściowe

  W systemie finansowo-księgowym podlegają rejestracji wszystkie zadekretowane dokumenty księgowe. Poza tym system wymaga założenia planu kont (konto, nazwa), oraz wykorzystywanych w module odsetki - kartoteki odbiorców (pełna nazwa i adres odbiorcy) i tabeli oprocentowania odsetek (data obowiązywania, procent w stosunku rocznym).

  Serwis wydawnictw

  Ważniejsze wydawnictwa w systemie finansowo-księgowym to:
  • plan kont,
  • zarejestrowane dokumenty w różnych układach i przekrojach,
  • zestawienie obrotów i sald w układzie sum wynikających z podziału konta lub dowolnym,
  • analityka kont z wyszczególnieniem księgowanych dokumentów,
  • bilans otwarcia,
  • transakcje rozliczone,
  • transakcje nie rozliczone,
  • transakcje przeterminowane,
  • wezwanie do zapłaty,
  • potwierdzenie sald,
  • noty odsetkowe,
  • polecenia przelewu,
  • rejestry zakupów i sprzedaży do celów naliczania VAT.

  Wszystkie wydruki mogą być skierowane na drukarkę lub na dysk, skąd można je później oglądać lub drukować. Większość wydruków można sporządzić w formie akrusza MS Excel, zaś korespondencję w formie dokumentu MS Word.

  Integracja z innymi systemami

  System finansowo-księgowy współpracuje z następującymi systemami:

  • gospodarka materiałowa,
  • zbyt,
  • środki trwałe,
  • rejestr wstępny - automatyczny dekret faktur obcych,
  • pc-firma - automatyczny dekret dokumentów magazynowych i faktur,
  • MS Excel - eksport dowolnych danych ze stanów i obrotów kont, wydruki w formie arkusza,
  • MS Word - korespondencja seryjna (monity, potwierdzenia).

  Integracja z systemami typu homebank

  System finansowo-księgowy w wersji 6.0 i wyższych współpracuje z programami typu homebank w zakresie wysyłania poleceń przelewu oraz automatycznej dekretacji i księgowania wyciągów bankowych. Przykładem takiego rozwiązania jest współpraca z systemem bankowości internetowej PekaoBIZNES24 obsługującym klientów posiadajacych rachunki w Banku PeKao SA.