System Gospodarka Materiałowa

Opis funkcji

Główną funkcją systemu jest prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej przychodów i rozchodów w magazynie. System może przyjąć dowolną postać indeksu materiałowego i dowolny system cenowy (stała cena ewidencyjna, FIFO, ceny średnioważone, wiele różnych cen tego samego materiału). System może rejestrować wiele dodatkowych informacji dotyczących obrotu materiałowego (np.: dostawcę, odbiorcę, nr faktury, nr zlecenia itd.), w zależności od życzenia użytkownika i emitować wiele różnorodnych zestawień wykorzystujących te dane.

System może działać w czasie rzeczywistym, każdy obrót materiałowy natychmiast jest widoczny we wszystkich zestawieniach dokonywanych przez system bez konieczności dokonywania jakichkolwiek dodatkowych tzw. "przetwarzań". Każde zestawienie można dokonać za dowolny okres czasu. Selekcja informacji może być przy tym bardzo duża. Użytkownik może otrzymać zarówno bardzo wyselekcjonowane, szczegółowe informacje dotyczące wąskiego wycinka działalności, jak i ogólne zestawienia dotyczące całej firmy, czy wybranych magazynów, kont kontrahentów itp.

System akceptuje wszystkie dotychczas stosowane dokumenty obrotowe, ma możliwość definiowania przez użytkownika nowych, nietypowych rodzajów dokumentów. System posiada możliwość podłączenia własnych procedur napisanych przez użytkownika.

Moduły

 • REJESTRACJA obrotów materiałowych
 • OBSŁUGA indeksu materiałowego, kartoteki kont materiałowych i księgowych, kartoteki kontrahentów itp.
 • PRZECENA materiałów, przeszacowania stanów
 • INWENTARYZACJA
 • EWIDENCJA wyposażenia (przedmiotów nietrwałych) - "wypożyczalnia"
 • MODUŁ łączący system z innymi programami (FK)
 • HELP pomocniczy dla użytkownika, wbudowany kalendarz, kalkulator, notatnik.

Dane wejściowe

Informacjami wejściowymi do systemu są dokumenty obrotu materiałowego. Program może prowadzić następujące kartoteki (słowniki):
 • indeksowa,
 • materiałowa,
 • magazyny,
 • jednostki miary,
 • konta materiałowe,
 • konta przeciwstawne,
 • konta księgowe (syntetyka i analityka),
 • dostawy,
 • odbiorcy,
 • użytkownicy wyposażenia,
 • rodzaje dokumentów obrotowych.

Serwis wydawnictw

Informacje wyjściowe systemu mogą być przeglądane na ekranie lub drukarce.Ważniejsze wydruki:
 • kartoteka ilościowo-materiałowa,
 • wykazy dokumentów obrotowych,
 • arkusze inwentaryzacyjne,
 • syntetyczny i analityczny rozdzielnik kosztów,
 • wykaz dekretów do systemu FK,
 • zestawienie skutków zmian cen,
 • rozliczenie inwentaryzacji,
 • materiały bezobrotowe i bez zużycia,
 • wydruki z dowolnej kartoteki (słownika) prowadzonej przez system,
 • zestawienie do GUS.

Integracja z innymi systemami

System GM współpracuje z systemem FINANSOWO-KSIĘGOWYM w zakresie automatycznej dekretacji obrotów materiałowych.
Sposób i zakres dekretacji ustala użytkownik.