System KADRY - Ewidencja kadrowa

Opis funkcji

System służy do wprowadzania, przechowywania i wykorzystywania w różnych zestawieniach danych kadrowych. Ilość i rodzaj przechowywanych informacji ustala sam użytkownik. Elastyczność systemu pozwala na uzupełnianie zestawu danych zgodnie z potrzebami Klienta. Użytkownik może w dowolnym momencie dopisać lub usunąć pole, stworzyć nowy zbiór lub skasować zbędny. Część danych przechowywanych w zbiorach można zakodować. Określenia słowne kodów umieszczone są w dodatkowym zbiorze tzw. Słowniku.

Program kadrowy umożliwia szybkie wyszukiwanie informacji o pracownikach. Pozwala też na wyszukiwanie osób, których dane spełniają określony warunek. Przy pomocy systemu kadrowego można tworzyć dowolne zestawienia (wydruki) z informacjami pobieranymi wprost z baz danych lub odpowiednio przetworzonymi.

Program pozwala na drukowanie różnych pism kadrowych (angaż, świadectwo pracy itp.) o treści ustalonej również przez użytkownika. System może obsługiwać ruch kadrowy zarówno w małych jak i dużych przedsiębiorstwach.

Integralną częścią systemu jest moduł ewidencji i rozliczania czasu pracy z uwzględnieniem ruchomego kalendarza dni wolnych od pracy dla każdego pracownika.

Moduły

  • USTALANIE struktur zbiorów, zmiana struktur, tworzenie zbiorów,
  • AKTUALIZACJA baz danych tj. wprowadzanie lub korekta informacji o pracownikach, zakładanie i korekta zbioru słownikowego,
  • WYSZUKIWANIE informacji - ustalanie i opis warunku, tworzenie zbioru z numerami pracowników spełniających zadany warunek,
  • WYDRUKI proste (bez obliczeń) i z obliczeniami, tworzenie opisów i drukowanie,
  • FORMULARZE - tworzenie i drukowanie dowolnych pism kadrowych (angaż, świadectwo pracy itp.),
  • CZAS PRACY - rejestracja nieobecności, rozliczanie czasu pracy, znajdowanie stanu zatrudnienia załogi w określonym dniu, obliczanie średniego zatrudnienia,
  • OBLICZANIE dodatku stażowego i nagród jubileuszowych,
  • ARCHIWIZOWANIE danych.

Dane wejściowe

Informacjami wejściowymi dla systemu są dane osobowe o pracownikach w zakresie ustalonym przez użytkownika oraz dokumenty związane z nieobecnościami.

Serwis wydawnictw

Informacje wyjściowe systemu mogą być przeglądane na ekranie lub drukowane. Postać prawie wszystkich wydruków - kolejność informacji, treść pism - zależy od użytkownika.

Integracja z innymi systemami

System KADRY współpracuje z systemem PŁACE. Udostępnia mu dane dotyczące pracownika oraz rozliczenia czasu pracy.